De 4 grote verschillen tussen i-Learn en Smart Education @ Schools

25 augustus 2020

In onze i-Learn mailbox vinden we af en toe mailtjes van leerkrachten met heel wat boeiende, innovatieve ideeën die ze graag binnen hun school willen uitwerken. Deze leerkrachten vragen ons dan of we interesse hebben om samen met hen aan de slag te gaan. Interessant vinden we al deze initiatieven zeker, maar helaas zijn wij niet de partner die deze leerkrachten zoeken. Hoewel wij hen niet verder kunnen helpen, proberen we deze enthousiastelingen wel te matchen met de juiste partner, namelijk de collega’s van Smart Education @ Schools.

Vanwaar echter deze verwarring? Hoe komen deze innovatieve initiatieven dan toch in onze mailbox terecht? De oorzaak is redelijk eenvoudig. Het i-Learn project wordt gecoördineerd door imec (samen met itec en KU Leuven) en binnen imec is er een toepassingsdomein dat Smart Education heet. Hierin wordt de kracht van educatieve technologie onderzocht. Binnen Smart Education loopt een programma met de naam Smart Education @ Schools, dat ondersteuning biedt aan innovatieve schoolprojecten.

Wat is Smart Education @ Schools?

Smart Education @ Schools is een innovatieprogramma voor leerkrachten basis- en secundair onderwijs en volwasseneneducatie. Via een jaarlijkse oproep kunnen leerkrachten een subsidieaanvraag indienen tot 75000 euro. In hun projectaanvraag omschrijven ze beknopt een idee over hoe ze bepaalde uitdagingen in hun onderwijspraktijk willen aanpakken met het gebruik van slimme educatieve technologie.

Wanneer zo’n projectaanvraag een subsidie binnenhaalt, krijgen leerkrachten de kans om hun idee in realiteit om te zetten en ontwikkelen ze toepassingen die op korte termijn zichtbare veranderingen opleveren in de klaspraktijk. Ze doen dit echter niet alleen: dankzij het Smart Education @ Schools programma krijgen ze de kans om samen te werken met kennisinstellingen, bedrijven en andere partners. Smart Education @ Schools wil zo samen met scholen zorgen voor impact op leren evenals een sterkere gedragenheid en verankering van educatieve technologie in het Vlaamse onderwijs.

En wat is i-Learn ook alweer?

Wat i-Learn juist is, zullen we aan onze trouwe lezers niet meer uit moeten leggen. Maar in het belang van deze blogpost vatten we het nog kort even samen:  i-Learn is een project dat gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid en dat van start is gegaan in september 2019. Het i-Learn team wil, in nauwe samenwerking met Vlaamse scholen en leerkrachten, een online portaal creëren waarop softwareproviders hun digitale toepassingen voor gepersonaliseerd leren beschikbaar kunnen stellen. Deze educatieve technologie stelt leerkrachten in staat om een leertraject op maat van elke leerling te creëren. Dankzij het portaal worden nuttige applicaties op één centrale plek verzameld. Om ervoor te zorgen dat elke leerkracht deze digitale tools op een zo concreet en efficiënt mogelijke manier kan inzetten in de eigen klaspraktijk voorziet het project ook de nodige coaching en begeleiding.

i-Learn versus Smart Educations @ Schools

Op het eerste gezicht zijn i-Learn en Smart Education @ Schools erg gelijkend: ze worden allebei gecoördineerd door imec en werken rond hetzelfde thema. Ze situeren zich bovendien beiden binnen het toepassingsdomein Smart Education van imec. Tot slot hebben zowel i-Learn als Smart Education @ Schools grotendeels dezelfde ambitie: slimme educatieve technologie verankeren en een sterke gedragenheid creëren in het Vlaamse onderwijs met als doel een impact op leren te genereren. Beide initiatieven hebben echter hun eigen doelstellingen en plan van aanpak om dit te realiseren.

We gieten het even in een schema:

i-Learn
Smart Education @ Schools
Doelgroep
Lager en secundair onderwijs Lager en secundair onderwijs, kleuterklassen, de CVO’s en CBE’s

Focus
Gepersonaliseerd leren Bredere focus op innovatie in EdTech
Plan van aanpak
Top-down benadering: initiatief komt van de Vlaamse overheid, maar wordt uitgewerkt in co-creatie met leerkrachten Bottom-up benadering: leerkrachten ontwikkelen eigen idee

Impact
i-Learn portaal aanbieden aan minstens 10% van het Vlaamse lagere en secundair onderwijs Initiële focus op de school die de aanvraag indient met mogelijkheid tot opschaling

Doelgroep

Het i-Learn project concentreert zich momenteel op het lager en secundair onderwijs. De doelgroep van Smart Education @ Schools is breder dan dat: naast het lager en het secundair onderwijs behoren ook de kleuterklassen, de CVO’s en CBE’s tot de doelgroep.

Focus

Zowel i-Learn als Smart Education @Schools wil technologie inzetten om de actuele noden in het onderwijs aan te pakken. Bij i-Learn is die nood duidelijk gedefinieerd, namelijk gepersonaliseerd leren. Educatieve technologie kan leerkrachten helpen bij het differentiëren.

Smart Education @ Schools heeft echter een bredere focus: de projecten maken gebruik van technologie om verschillende types van problemen binnen de klaspraktijk aan te pakken. Gepersonaliseerd leren kan hierbij een toepassingsdomein zijn, maar het innovatieprogramma beperkt zich niet tot dit thema. Zo zijn er in het verleden bijvoorbeeld al virtual reality oplossingen ontwikkeld om veiligheid bij het fietsen in het verkeer te kunnen garanderen (zie VRkeer). Een ander voorbeeld is het gebruik van augmented reality bij het aanbrengen van complexe begrippen (zie SCI-I).

Plan van aanpak

Behalve op het vlak van focus verschillen i-Learn en Smart Education @ Schools ook wat betreft hun aanpak. Zo hanteert Smart Education @ Schools een bottom-up benadering: doordat er gewerkt wordt met een oproep tot projecten is het vertrekpunt de noden en de ideeën van leerkrachten. Bij Smart Education @ Schools staan leerkrachten dus centraal: ze ontwikkelen zelf hun persoonlijk project op maat van de eigen klaspraktijk.

Ook binnen i-Learn krijgen leerkrachten een stem bij het vormgeven van het project dankzij het co-creatietraject, maar hier gaat het eerder over een wisselwerking tussen i-Learn en een team van ambitieuze leerkrachten. De insteek van i-Learn is dus meer top-down van aard, aangezien het initiatief om een portaal voor digitaal gepersonaliseerd leren te ontwikkelen, van de Vlaamse regering komt. Het onderwijsveld wordt echter wel nauw betrokken bij de uitvoering van het project (bijv. binnen het co-creatietraject of als co-piloot), zodat er zeker voldaan wordt aan de actuele noden.

Impact

Smart Education @ Schools heeft ondertussen een ruime variatie aan projecten kunnen ondersteunen, waarbij elk project een specifieke doelgroep en/of een bepaalde vakspecifieke focus heeft. De impact van de projecten blijft initieel redelijk beperkt, aangezien de output ontworpen wordt voor de betrokken school en dit tot stand komt op relatief korte termijn. Toch zet het Smart Education @ Schools programma ook sterk in op de verdere verspreiding van elk project. De mogelijkheid tot opschaling is dan ook een essentiële eigenschap van elk project zodat ook na realisatie meerdere scholen binnen Vlaanderen de vruchten ervan kunnen plukken.

Ook hier is de insteek van i-Learn helemaal anders: terwijl de Smart Education @ Schools projecten initieel een toepassing op kleine schaal beogen, heeft i-Learn de ambitie om haar portaal beschikbaar te stellen aan alle Vlaamse scholen, waarbij de eerste drempel van 10% gehaald zou moeten worden in september 2022.

Oproep

Net zoals bij i-Learn wordt binnen de projecten van Smart Education @ Schools nauw samengewerkt met partners zoals uitgeverijen of software ontwikkelaars, evenals met innovatieve en gedreven leerkrachten. Daar waar i-Learn in samenwerking met die partners een algemene nood tracht aan te pakken in ons onderwijs kan je als leerkracht met Smart Education @ Schools bepaalde technologische oplossingen realiseren die nog meer op maat zijn van je persoonlijke klaspraktijk.

Heb je een idee om een onderwijsprobleem aan te pakken en ben je enthousiast om dit samen met bedrijven te realiseren? Bekijk dan zeker de website van Smart Education @ Schools en dien een projectvoorstel in!