Hoe i-Learn MyWay voor didactische ondersteuning zorgt

Wist je dat we in i-Learn ook didactische tips en achtergrondinformatie geven aan wie het wenst? In een eerder bericht hadden we het al over leersporen. Die zorgen ervoor dat leerlingen een onderling verschillend leertraject kunnen afleggen, passend bij hun beginsituatie en leernoden. Zulke leersporen kunnen een personalisatie op verschillende niveaus voorzien. Een cognitieve bron ligt het meest voor de hand, maar het verschil kan ook op metacognitief of motivationeel niveau worden gemaakt.

Wanneer je een leerspoor gebruikt, geven wij jou allereerst in een notendop de nodige info over de manier waarop er wordt gepersonaliseerd. Ook gaan we in op de leerdoelen die worden nagestreefd in het leerspoor, gekoppeld aan de eindtermen. Zo weet je als leerkracht meteen voor welk onderdeel van je curriculum je een bepaald leerspoor kan inzetten. Als het leerspoor, of een onderdeel daarvan, zich toespitst op een specifieke doelgroep (bv. anderstalige nieuwkomers), wordt dat in de didactische ondersteuning vermeld.

Vervolgens wordt de opbouw van het leerspoor toegelicht: welke leeractiviteiten zitten erin, welke tools worden ervoor gebruikt (en waarom) en hoeveel tijd neemt elk onderdeel in? Een schematische weergave visualiseert het leerspoorontwerp met alle leeractiviteiten die je leerlingen zullen doorlopen. Als er voorbereidingen nodig zijn om het leerspoor te kunnen inzetten in je klas, dan worden die eveneens meegegeven in de didactische ondersteuning.

Per tool is er bovendien een fiche waarin je beknopt kennismaakt met de leerinhouden die de tool biedt en hoe dat gebeurt, met een link naar technische handleidingen of inspiratiefilmpjes.

Voor elk leerspoor worden daarnaast ook aanbevelingen gedaan om de les of lessenreeks te verrijken en, indien gewenst, het leerspoor uit te breiden met online of offline leeractiviteiten. Het is uiteraard helemaal aan jou, als vakdidactisch expert, om te bepalen of en hoe je dat doet met onze suggesties.

Vanuit de leerspoorspecifieke info in de didactische ondersteuning word je regelmatig toegeleid naar generieke informatie over digitaal gepersonaliseerd leren. Die overstijgt de minimale omkadering die je nodig hebt om het leerspoor in kwestie te kunnen gebruiken. Daarin wordt dan bijvoorbeeld dieper ingegaan op de verschillende niveaus waarop je kan personaliseren, hoe je een zicht krijgt op de leernoden van je leerlingen of hoe je hen kan helpen groeien in zelfsturing. Met wetenschappelijke inzichten over leren op maat met behulp van educatieve technologie word je in de leerspooroverstijgende info stap voor stap door de opbouw van het portaal geleid. Je leert er onder meer wat een leerspoor is en waarom wij er gebruik van maken, hoe je een leerspoor naar je eigen context kan aanpassen of hoe je het leerproces van je leerlingen kan opvolgen in i-Learn MyWay en in de afzonderlijke tools. Er wordt ook ingegaan op de component ‘vrij leren’, waarin leerlingen zelfstandig op zoek kunnen gaan naar afzonderlijke leeractiviteiten of toegang krijgen tot de tools in hun totaliteit.

In het bredere ondersteuningstraject komen deze zaken natuurlijk ook allemaal uitgebreid aan bod. Elke school kan, samen met de eigen coach, focussen op de aspecten die het best aansluiten bij de eigen leernoden. En zo zie je maar, in i-Learn verloopt werkelijk álles gepersonaliseerd. 😉