FAQ - Continuering en uitbouw van i-Learn

Hieronder beantwoorden wij enkele FAQ (frequently asked questions).
Staat uw vraag er niet bij, stuur ons een mailtje naar info@i-learn.vlaanderen. Naarmate we meer vragen binnenkrijgen, zullen we deze lijst verder aanvullen.

1. Kunnen we een demo account krijgen om zelf even te testen?

Ja, dat kan! Stuur ons een mailtje op info@i-learn.vlaanderen en we bezorgen je (tijdelijke) logingegevens waarmee je MyWay en Academy kan verkennen.

2. Welke technologieën worden er gebruikt voor i-Learn Myway?

 • Meeste zaken draaien in Azure Cloud (App services, functions, databases…) + een klein deel in private cloud van Sentia (GDPR-gevoelige data)
 • APIs zijn geschreven in C# .NET6
 • Frontend is een SPA in Vue2
 • Databases zijn PostgreSQL + MongoDB
 • Als IdP gebruiken we Auth0
 • We gebruiken verder ook RabbitMQ voor async communicatie tussen de microservices
 • Alle infrastructuur zit in Terraform
 • Pipelines geschreven voor Azure DevOps

3. Wij willen technisch meer naar de broncode kunnen kijken, kan dat?

 • Na het indienen van de dossiers op ten laatste 30/11/2023 zal het i-Learn consortium op basis van de fit met de criteria een shortlist opstellen van de partijen waarmee verder in gesprek zal worden gegaan. Met deze partijen zullen we bekijken in welke mate ze graag dieper wensen in te gaan op de broncode.  Het spreekt voor zich dat dit pas kan na ondertekening van een NDA.
 • Meer details over de criteria vindt u in het oproepdocument voor de verduurzaming van i-Learn.

4. Op welk e-mailadres kunnen we jullie bereiken?

Je kan ons steeds bereiken op info@i-learn.vlaanderen.

5. Moet i-Learn breder blijven dan het MyWay-portaal en de gekoppelde tools?

Ja, we vinden het heel belangrijk dat het volledige ecosysteem van onderwijs wordt meegenomen. Van een partij die i-Learn overneemt, verwachten we ook dat er maximale gedragenheid wordt gecreëerd bij alle stakeholders.

Het ecosysteem is de samenhang van alle factoren en stakeholders. Het is belangrijk om zoveel mogelijk gedragenheid te hebben bij alle stakeholders zodat iedereen hetzelfde promoot. Op die manier vermijden we dat verschillende initiatieven die hetzelfde beogen elkaar tegenwerken. Dit is belangrijk in het onderwijslandschap. Zodoende helpt het scholen ook in de digitale transformatie die volop aan de gang is.

6. Hoe zien jullie de set-up? 1 partij die alles overneemt of in een consortium met verschillende partijen?

 • Beide kunnen. Belangrijkste is dat zowel het technische als het didactische ondersteund wordt.
 • Er zijn veel stakeholders in dit verhaal. In welke vorm kan er aan een consortium gedacht worden? Foundation met toolproviders, uitbaters etc. imec in de stuurgroep ?  Bv. Je laten inspireren door internationale open source consortia?
  • Alle ideeën voor structurele samenwerkingsverbanden zijn welkom. 30/11/2023 is de deadline voor een eerste aanzet in een dossier dat aan ons dient overhandigd te worden. Nadien kan er nog besproken worden in welke vorm een consortium of verdere ideeën vorm kunnen krijgen. Geef in zo’n geval ook aan met welke (soort) partijen jullie wensen samen te werken en of jullie hiernaar nog verder op zoek zijn of niet.
  • We willen vooral kijken naar wat de beste oplossing is voor de i-Learn missie: de leerlingen en leerkrachten (in eerste instantie in Vlaanderen) een zo goed mogelijk onderwijs geven door technische en didactische ondersteuning voor gepersonaliseerd onderwijs.

7. Hoeveel leerlingen en leerkrachten maken gebruik van i-Learn MyWay?

 • 10824 leerlingen
 • 2335 leerkrachten
 • In onze presentatie tijdens de info sessie worden de nuances over kwantiteit, kwaliteit en fasering verder uitgediept. Wie de presentatie graat ontvangt, kan een mail sturen naar info@i-learn.vlaanderen.

8. Sinds het einde van schooljaar ’22-’23 zijn de aanmeldingen voor nieuwe deelnemers ‘on hold’ gezet. Hoeveel scholen staan er momenteel op de wachtlijst van scholen?

Momenteel zijn er 17 scholen die op de wachtlijst zijn ingetekend, waarvan 4 scholengroepen. De werkelijke interesse ligt beduidend hoger en scholen wachten momenteel af omdat men de continuering van i-Learn gewaarborgd wilt zien alvorens scholen intern en extern leerkrachten in het veranderingsproces van digitaal leren op maat wensen te (laten) begeleiden.

9. Hoe hebben jullie de coaching aangepakt?

Voor een brede uitrol van het professionaliseringsaanbod, zijn via tenderprocedures enkele externe partijen samengebracht: Fourcast, een consortium van pedagogische begeleidingsdiensten van onderwijsverstrekkers en Schoolmakers. Voor specifieke didactische focussen hebben we beroep kunnen doen op verschillende expertisepartners (o.a. Brightlab en Centrum voor Taal en Onderwijs).

10. Wanneer tools betalend zijn, waar zit het licentiebeheer?

Tijdens de projectfase was het volledige toolaanbod voor alle scholen gratis beschikbaar. Momenteel moeten sommige tools door de school zelf worden aangekocht en zit het licentiebeheer bij de toolprovider. Na betaling van de licentie geeft de toolprovider aan het MyWay-team door welke school toegang mag krijgen. De toegang wordt verleend op basis van het instellingsnummer en wordt dus steeds op schoolniveau vrijgegeven. Het staat de toekomstige i-Learn MyWay beheerder vrij om het licentiebeheer op klasniveau of leerkrachtniveau mogelijk te maken of uit te breiden naar bijkomende noden.

Meer informatie vindt u op onze helpdeskpagina voor de scholen.

11. Kunnen we als geïnteresseerde partij zelf scholen contacteren om hun gebruikerservaringen te capteren?

In het kader van privacy (GDPR) kunnen wij geen data doorgeven zonder afspraken.

 • Onder volgende link vind je verschillende manieren waarop i-Learn in de pers kwam: artikels, maar ook korte video opnames van kanaal Z, VTM, en VRT: https://www.i-learn.vlaanderen/in-de-pers/
 • Tijdens de projectduur zijn de noden van eindgebruikers uitgebreid bevraagd en gemonitord. Waar nodig is de gecapteerde feedback reeds meegenomen in de ontwikkeling van functionaliteiten voor MyWay of een uitbreiding van het professionaliseringsaanbod. Sommige van onze bevindingen zijn reeds opgenomen in aanbevelingen voor de toekomst en zullen we nog publiceren. 

12. Wat is de link naar de helpdesk pagina?

13. Wie heeft de software ontwikkeld?

Dit was extern door een professioneel software bedrijf.

14. Hoe bieden jullie momenteel voldoende continuïteit voor deelnemende scholen, met een minimale teambezetting?

 • De technische ontwikkelingen in het i-Learn project zijn afgelopen. In deze eindfase van het project zorgen we ervoor dat de scholen met ondersteuning i-Learn verder kunnen blijven gebruiken. De helpdesk blijft dus volledig operationeel en ook bugs worden verholpen. Nieuwe features worden echter niet meer toegevoegd. Feature requests worden natuurlijk wel nog gelogd en zullen overgemaakt worden aan de partij of het consortium dat zorgt voor de continuering en verdere uitbouw.
 • Voorts is er ook nog ad hoc-coaching voor scholen die nood hebben aan extra uitleg of ondersteuning.

15. Hoe dient er omgegaan te worden met data?

De omgang met de data is enerzijds belangrijk voor alle stakeholders in het onderwijslandschap (leerkrachten, leerlingen, ouders, directie, onderwijsnetten, overheid, onderzoeksinstellingen,…) maar moet anderzijds voldoende garantie op privacy en veiligheid bieden in overeenstemming met de GDPR wetgeving. Daarom wordt in samenwerking met het datanutsbedrijf Athumi en GDPR specialisten een dataspaces project gestart waaraan de geselecteerde continueringspartner kan deelnemen. Wij gaan ervan uit dat geanonimiseerde data voor onderzoeksdoeleinden ter beschikking gesteld kan worden en dat nieuwe services kunnen gebouwd worden boven het gecontinueerde i-Learnplatform via een API.

16. In hoeverre is i-Learn ook in contact geweest met LeerID dit i.v.m. evt. centrale geautomatiseerde import van leerlingen als een school voor i-Learn kiest?

Dit is voor ons één van de mogelijkheden om in te loggen in de omgeving naast Smartschool, Google, Microsoft en een i-Learn specifieke inlogmogelijkheid. Je zal dat ook zien wanneer je inlogt dat de LeerID mogelijkheid bestaat.

17. Tot wanneer kan ik het dossier indienen? 30/11/2023

We herhalen nog even dat de deadline van 30 november 2023 er is om een eerste aanzet van een dossier (max 10 pagina’s) in te dienen. Gebruik hiervoor het oproepdocument voor de verduurzaming van i-Learn. Op basis hiervan zullen wij kunnen inschatten welke partijen in verdere onderhandelingen kunnen gaan en hoe wij naar een shortlist kunnen evolueren.

18. Tot eind augustus 2023 was het volledige toolaanbod gratis. Nu zijn er een aantal betalend geworden. Is er sindsdien een verandering in het gebruik van de tools? M.a.w. zijn scholen bereid om te betalen voor hun licenties en welk businessmodel wordt vooropgesteld?

 • Tijdens de projectduur werd het integrale toolportfolio gratis ter beschikking gesteld van alle deelnemende scholen. De kosten daarvoor werden gedragen door de projectmiddelen, via Vlaamse subsidiëring. De toolproviders werden middels een raamovereenkomst vergoed voor enerzijds het aanmaken van een technische koppeling met het MyWay-portaal (volgens de LTI 1.3-standaard) en anderzijds voor een geschat aantal gebruikersaccounts tot het einde van het schooljaar 2022-2023.
 • Vanaf september 2023 is i-Learn, om toe te werken naar een doorstart vanaf januari 2024, zonder bijkomende financiering overgegaan naar een ‘light’ opzet waarbij MyWay (en de Academy) in de lucht werd gehouden en de raamovereenkomst voor externe applicaties formeel werd stopgezet.
 • Het i-Learn team is op dat moment met alle toolproviders in gesprek gegaan om in afwachting van een verduurzaming de koppeling naar hun tool toch actief te laten voor reeds aangemelde scholen. De meeste toolproviders hebben dat met de ambitie voor een duurzame toekomstige samenwerking gedaan, zodat er voor de huidige gebruikers in se niets verandert. Zij kunnen nog steeds via single sign-on aanmelden.
 • Echter, voor sommige toolproviders was het niet haalbaar om ook de accounts volledig gratis ter beschikking te laten. Met hen is er afgesproken dat scholen zélf hun accounts konden overkopen, soms aan een (tijdelijk) voordeeltarief.
 • Na aankoop van een schoollicentie wordt de tool vanuit het portaal terug toegankelijk gezet en werkt alles weer zoals vanouds (dus via SSO via een LTI koppeling). Er is op onze helpdesk en ook in de Academy voldoende ondersteuning voorzien voor de veranderingen in deze nieuwe fase van i-Learn (bv. met een infopagina over het vervangen van onbeschikbaar geworden leeractiviteiten in aangemaakte leersporen).
 • De gebruikscijfers voor betalende tools zijn uiteraard aanvankelijk teruggevallen doordat scholen over beperkte middelen beschikken, maar het verschilt per applicatie hoe sterk de terugval is. Als een tool intensief wordt gebruikt door leerkrachten en leerlingen, wordt er vanuit het schoolbestuur meestal budget voor vrijgemaakt. Vaak hebben scholen die vóór i-Learn al een licentie hadden voor een bepaalde tool (die ze dus tijdelijk niet meer moesten betalen) er nu ook terug eentje aangekocht. Sommige scholen die dankzij i-Learn nieuwe tools konden leren kennen, hebben intussen eveneens besloten om uiteindelijk tot aankoop over te gaan. Het is moeilijk te voorspellen hoe dit in de volgende maanden evolueert. Uit een studie die Deloitte en IDEA Consult in opdracht van de Vlaamse overheid uitgevoerd hebben, blijkt dat er betalingsbereidheid is bij scholen en dat er zeker een leefbaar verdienmodel uitgewerkt kan worden in een verduurzamingsscenario. We vinden het belangrijk dat ook in de toekomst een financiële laagdrempeligheid voor scholen wordt aangehouden.
 • Voor de periode vanaf januari 2024 moet er opnieuw met de toolproviders worden nagegaan hoe zij hun tool tot de doorstart beschikbaar kunnen houden voor onze gebruikers.
 • Naast de gekoppelde tools, wordt er vanuit MyWay ook gelinkt naar een groot aanbod dat geen login vereist en dus vrij toegankelijk blijft ongeacht wat de toekomst brengt.

19. Hoe zetten scholen i-Learn in?

 • Bij aanvang van het project is een nodenbevraging uitgevoerd bij scholen, met zowel een grootschalige survey over digitaal gepersonaliseerd leren als focusgesprekken met leerkrachten. Het projectteam heeft steeds het perspectief van het onderwijsveld ingebracht door o.a. tijdens de pilootfase in co-creatie met 12 voorlopersscholen het prototype van portaal en ondersteuning te ontwikkelen en het advies in te winnen van diverse belangengroepen en expertisepartners.
 • Uit deze grondige voorbereidingsfase kwam naar voor dat naast een brede inzetbaarheid ook enkele specifieke didactische focussen meer aandacht verdienden. Het betrof de leerinhouden computationeel denken en leesvaardigheid en de doelgroepen van anderstalige nieuwkomers en cognitief sterk functionerende leerlingen. Dit vertaalde zich zowel in de toolselectie als in de vormgeving van het professionaliseringstraject.
 • De gebruikscijfers leerden ons dat scholen vaak met een beperkt aantal leerkrachten en klassen instapten, met als doel om pas later in het digitale transformatieproces schoolbreed te gaan uitrollen. Daarnaast zagen we ook dat i-Learn vaak werd ingezet voor de doelgroepen of leerinhouden van onze bijkomende focustopics.
Terug naar overzicht